STUDIUM EDUKACJI NARODOWEJ - XI EDYCJA

Studium Edukacji Narodowej, trwające dwa semestry, obejmuje swoim programem podstawowe dziedziny wiedzy, których brak odczuwa się we współczesnym wykształceniu humanistycznym. Celem kształcenia w ramach studium jest zapoznanie słuchacza z klasyczną kulturą polską i europejską oraz wyposażenie w narzędzia poznawcze, umożliwiające zorientowanie się w podstawowych, dominujących we współczesnej kulturze, nurtach i prądach myślowych. Okazuje się bowiem, że - na skutek realizacji w Polsce po II wojnie światowej zamiaru "przekształcania rzeczywistości", przemiany natury ludzkiej w jej różnorakich wymiarach, osobowym i wspólnotowym - nić przynależności Polski do kultury i cywilizacji klasycznej uległa zerwaniu, w związku z czym utrudnione jest określenie głównych punktów tożsamości naszego narodu. Konieczne jest przywrócenie w pierwotnym kształcie i blasku korzeni polskiego życia jednostkowego i narodowego - polskiej kultury, literatury, sztuki, polskiej religijności, polskich tradycji i sposobu życia - by mogły dalej dawać życiodajne dla rozwoju osobowego soki. Zajęcia w ramach Studium odbywają się dwa razy w miesiącu (sobota, w godz. 9.00-17.00) w poszczególnych filiach usytuowanych w różnych miastach Polski. Wśród wykładowców Studium są m.in. prof. dr hab. Henryk Kiereś, prof. dr hab. Ryszard Bender, dr Mieczysław Ryba, a także pracownicy naukowi i absolwenci KUL, uczniowie prof. M.A. Krąpca OP oraz innych wybitnych polskich profesorów. Po zakończeniu rocznego Studium słuchacze otrzymują dyplom honorowy ukończenia Studium Edukacji Narodowej, a nauczyciele zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego honorowanego przez MEN. W programie Studium znajdują się następujące przedmioty: Wprowadzenie do filozofii, Elementy historii Polski, Filozofia polityki i prawa, Retoryka, Etyka klasyczna, Podstawowy wykład wiary, Filozofia człowieka i kultury, Elementy teorii wychowania, Narodowe wzorce wychowania oraz Współczesne nurty w edukacji. Szczegółowe informacje o miejscach organizowania ośrodków Studium i terminach zapisów można uzyskać w Sekretariacie Studium pod numerem telefonu (81) 743 75 15 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.


PRZED WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI

Minione wybory, poza wszystkimi skutkami i uwarunkowaniami politycznymi, ukazały jedną, niezwykle ważną sprawę. Tę mianowicie, że siła polityczna zależy od siły społecznej, i że jeżeli nie ma siły społecznej, nie ma też siły politycznej. Wynik wyborczy LPR jest rezultatem pracy, długotrwałej, często żmudnej, wielu środowisk, którym zależy na dobru Ojczyzny i Kościoła. Na pewno nie byłoby tego wyniku, gdyby nie dziesięć lat ciągłej formacji i ukazywania rzeczywistości przez Radio Maryja i instytucje, które z jego inspiracji powstały. Teraz przed nami wybory samorządowe. Znowu ich wynik będzie zależał od siły społecznej. Czym jest owa siła społeczna? Jest to siła środowisk. Środowisko zaś powstaje wówczas, gdy łączą ludzi wspólny cel i zgoda, co do środków do niego prowadzących. Niestety, na tym właśnie polu często te nieskażone komunizmem i liberalizmem społeczności wykazują słabość. Bo gorące serca i wielkie pragnienie dobra dla Ojczyzny nie wystarczą. Potrzeba jeszcze umiejętności, a nade wszystko rozumienia mechanizmów, które rządzą życiem politycznym. Tu nie wystarczą proste wyjaśnienia: że to Żydzi, komuniści, czy masoni są wszystkiemu winni, całej tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Oczywiście, na pewno istnieje ukryte centrum zła i siły płynące z tego centrum silnie oddziałują dziś na Polskę, niszcząc jej tradycję, kulturę, moralność, a przez to tożsamość narodową. Objawia się to tymi negatywnymi zjawiskami, które dostrzegamy, o których czasem mówi się w mediach. Ale "walka" z nimi może polegać tylko na jednym: na powodowaniu przeciwzjawisk, na działaniu pozytywnym. Tego nie zrobią za nas politycy, choćby najlepsi, bo centralna polityka jest wypadkową, skutkiem działań oddolnych. Jeśli oddolnie będziemy zorganizowani, i to na dużą skalę, łatwiej nam będzie wpływać, poprzez naszych przedstawicieli, na politykę wewnętrzną i zewnętrzną państwa. Organizować się trzeba wokół dobra. Dobro zaś nie jest abstraktem, tylko czymś niezwykle konkretnym. I z pewnością takim dobrem jest praca i program IEN. Było to widać na odbywającym się tydzień temu w Toruniu, w Domu Słowa, seminarium samorządowym, gromadzącym głównie absolwentów naszego Studium. Są to ludzie, którzy dzięki formacji w SEN widzą wyraźniej zjawiska, potrafią dociekać przyczyn i stosownie działać. Seminarium rozpoczęło cykl szkoleń dla osób, które na różne sposoby chcą się zaangażować w wybory samorządowe. Powołaliśmy Instytut Edukacji Samorządowej. Poniżej zamieszczamy listę zagadnień, którymi będziemy się zajmować w czasie szkoleń. Szczegółów o działalności IES można się dowiedzieć w środy, w godz. od 8.00 do 12.00, pod numerem tel.: (81) 534 04 83.

Arkadiusz Robaczewski
INSTYTUT EDUKACJI SAMORZĄDOWEJ

Cykl szkoleń

Część I Przygotowanie organizacyjne (forma warsztatów)

1.. Metody organizowania się grupy.
2.. Rola, pozycja i cechy wyróżniające lidera.
3.. Sposoby przygotowania spotkania i prowadzenia dyskusji.
4.. Przygotowywanie wyborów i referendum.
5.. Komunikowanie się ze społecznością lokalną; środki przekazywania informacji.
6.. Pozyskiwanie środków na działalność społeczną.
7.. Program aktywizacji społeczności lokalnej.

Część II Szkolenie merytoryczne z zakresu samorządu (wykłady)

1.. Pozycja prawna samorządu terytorialnego w Polsce.
a.. Krótki rys historyczny samorządu terytorialnego w Polsce.
b.. Pozycja samorządu w Konstytucji RP.
c.. Prawo samorządu terytorialnego.

2.. Zadania samorządu terytorialnego.
a.. Różnice kompetencyjne między gminą, powiatem i województwem.
b.. Zasady współdziałania samorządów terytorialnych.

3.. Organy samorządu terytorialnego.
a.. Rada, Zarząd i ich kompetencje.
b.. Akty prawa miejscowego.
c.. Pozycja radnego.

4.. Gospodarka komunalna i mienie komunalne.
a.. Strategia gospodarcza jednostki samorządu terytorialnego.
b.. Zarząd mieniem komunalnym.
c.. Gospodarka gruntami.
d.. Spółki prawa handlowego z udziałem gminy.
e.. Jednostki organizacyjne.

5.. Finanse publiczne.
a.. Budżet jednostki samorządu terytorialnego (analiza wybranych przykładów).
b.. Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego.
c.. Jawność i kontrola gospodarki finansowej.

6.. Administracja i kontrola nad działalnością samorządu.
a.. Zakres i środki kontroli.
b.. Prawa obywatela w urzędzie, powszechne prawo skargi.

7.. Oświata i kultura.
a.. Bon oświatowy.
b.. Wychowanie dzieci i młodzieży.
c.. Demografia.

8.. Sprawy społeczne.
a.. Profilaktyka uzależnień.
b.. Ochrona zdrowia.
c.. Ochrona środowiska.

9.. Bezrobocie i zatrudnienie.

10.. Samorząd a organizacje pozarządowe.

11.. Problemy rolnictwa a samorząd.

12.. Bezpieczeństwo w mieście i gminie.


WYKŁADY POJEDYNCZE

Tematy wykładów będą odpowiadać na lokalne zapotrzebowanie słuchaczy Instytutu Edukacji Samorządowej, jak również ludzi zainteresowanych samorządem terytorialnym. Mają one na celu pogłębienie wiedzy w ramach szczegółowych już problemów.

Przykładowe tematy wykładów:

1.. Polski model samorządu lokalnego.
2.. Polska - państwo unitarne czy euroregiony.
3.. Analiza obecnej sytuacji politycznej.
4.. Prawo polskie w kontekście Unii Europejskiej.
5.. Samoorganizacja ludzi w społeczności lokalnej.
6.. Prywatyzacja, reprywatyzacja - uwłaszczenie Narodu Polskiego.
7.. Tragedia polskiego rolnictwa.