Powrót

Program "Rodziny Polskiej"

"Najsurowszy nawet sędzia przeszłości przyznać musi, że rodzina polska spełniała ten wielki obowiązek, że była najsilniejszym fundamentem obywatelskim i narodowym i że w najgorszych nawet czasach być nim nie przestała. Kiedy wszystko poszło w gruzy, w niej budowało się nowe życie, przechowała w sobie wiernie wszystko, co było warunkiem i rękojmią odrodzenia", Władysław Łoziński, 1907. 

We wszystkich cywilizacjach nieskażonych ideologią rodzina jest podstawowym środowiskiem narodzin, życia, wychowania i rozwoju człowieka. W sposób szczególny rola rodziny eksponowana jest w tradycji chrześcijańskiej, w której wyrósł i trwał przez wieki Naród Polski. Rodzina polska stanowi syntezę wiary chrześcijańskiej i tego, co nazywamy polskością. Była nawet nasza rodzina w pewnych okresach główną ostoją wiary (katolicyzm) i niepodległości (zabory). I z tej domowej tradycji, jak prorokował Adam Mickiewicz, miała wrócić niepodległość ("O duchu narodowym").

Niestety, niepodległość wróciła, ale na krótko, bo nastąpił najpierw okres ideologii komunistycznej, a później ideologii liberalnej, które na różne sposoby, ale z równą konsekwencją uderzają w podstawy polskiej rodziny, w wiarę i kulturę, zaś środkami prowadzącymi do tego celu są: ekonomia, szkoła, media, prawo, polityka. Posiadamy wprawdzie formalnie niepodległe państwo, ale tracimy tożsamość wraz z główną jej ostoją, czyli rodziną. A gdy stracimy rodzinę, kwestia utraty niepodległości będzie tylko kwestią chwili. Bez rodziny nie będzie narodu, nie będzie Polski i nie będzie żywego Kościoła. Będzie natomiast jakieś kadłubowe państwo, podzielone na sztuczne regiony, z rządem poza Polską i z Kościołem pełniącym funkcje czysto administracyjne. W tym zmaganiu o polską rodzinę kumulują się więc jak w soczewce wszystkie aspekty naszego życia osobistego, rodzinnego, społecznego, narodowego i religijnego. Polityka i kultura antyrodzinna należy w istocie do jednej z form cywilizacji antyludzkich, w którą z coraz większym rozmachem jesteśmy wpychani obcą, ale i rodzimą ręką.

Program Stowarzyszenia "Rodzina Polska" zbudowany jest na tym wszystkim, co respektuje pozycję człowieka jako osoby wraz z przysługującymi mu ludzkimi prawami, rodziny jako tego naturalnego środowiska narodzin i rozwoju człowieka, narodu jako właściwej niszy rozwoju osobowego, wiary jako ostatecznej perspektywy życia ludzkiego. Z tych podstaw wynika wiele różnych konsekwencji, takich jak personalizm (contra komunizm i liberalizm), ekonomia prorodzinna (własność prywatna, uwłaszczenie, mieszkania rodzinne, odpowiedni czas pracy rodziców, rodzinne zarobki), podstawowe prawo rodziców do wychowania dzieci, szkoła respektująca polską kulturę, niepodległość państwa (ziemia, bogactwa, przemysł polski), publiczne funkcjonowanie żywego Kościoła Katolickiego. 

Polska rodzina winna być dla każdego Polaka tym podstawowym łącznikiem pomiędzy poszczególnymi ludźmi, pomiędzy różnymi rodzinami, społecznościami, narodem, państwem i Kościołem. Bez rodziny to wszystko upadnie.

Warto więc mieć nieustannie przed oczyma podstawy, na których opierać się musi ludzkie państwo, aby żyjąc w państwie złym widzieć zło i nie ulegać mu, a mając szansę na zbudowanie państwa ludzkiego - budować je na zdrowych podstawach. Jakie to są podstawy?

Są to podstawy jak najbardziej realne, a nie jakieś przypadkowe ideologiczne abstrakty. Podstawy te mają wymiar egzystencjalny, wpisane są w ludzki sposób bycia człowiekiem. Istnieją 4 takie egzystencjalnie doniosłe odniesienia, z których wypływają podstawowe prawa i na których zbudowana jest edukacja i kultura personalistyczna.

1. Sprawcą i celem życia ludzkiego jest BÓG. Dekalog, Ewangelia

Zagrożenia: prawo stanowione (państwowe) sankcjonuje łamanie podstawowych przykazań Dekalogu, ugrupowania sprawujące władzę ustawiają się ponad prawem i ponad moralnością (oderwanie polityki od moralności)

a) Prawo do publicznego wyznawania wiary

b) Prawo do udziału w życiu społecznym zorganizowanym w taki sposób, aby człowiek nie był odwracany od Boga

c) Należne miejsce Kościoła w życiu publicznym (Konkordat)

Zagrożenia: spychanie ludzi wierzących na margines życia społecznego, ośmieszanie i wyszydzanie chrześcijaństwa, ateizacja życia społecznego, minimalny udział Kościoła w mediach prywatnych na skalę ogólnopolską oraz w mediach publicznych, urzędowe wymagania neutralności religijnej dla osób piastujących stanowiska państwowe (ateizm państwowy), propozycje polityki podatkowej antykościelnej.

2. Człowiek nie jest ani tylko częścią przyrody, ani tylko częścią społeczeństwa (mylny obraz człowieka: liberalizm i komunizm), lecz bytem w sobie, podmiotem obdarzonym godnością - OSOBĄ. Prawa człowieka. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 1948. Z faktu bycia osobą wynikają podstawowe prawa człowieka, zwane w tradycji rzymskiej prawem naturalnym.

a) prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci

Zagrożenia: tzw. aborcja i eutanazja

b) prawo do przekazywania i otrzymania życia w rodzinie

Zagrożenia: związki pozamałżeńskie, zapładnianie "in vitro", inżynieria genetyczna, klonowanie, antykoncepcja.

c) prawo do osobowego rozwoju w prawdzie

Zagrożenia: ideologizacja kształcenia, manipulacja w mediach (socjotechnika)

3. Naturalnym środowiskiem narodzin, rozwoju i wychowania człowieka jest RODZINA. Karta Praw Rodziny.

a) prawo do wychowania w rodzinie

Zagrożenia: tzw. edukacja seksualna, pornografia, pełne zatrudnienie obojga rodziców, 

b) ekonomia prorodzinna: mieszkanie, własność prywatna, prawo do pracy godziwie płatnej, podatki prorodzinne

Zagrożenia: planowy brak mieszkań, brak uwłaszczenia, bezrobocie, zaniżone zarobki, haracz zamiast podatku (dawniej była dziesięcina, teraz dziesięcina zostaje podatnikowi)

4. Optymalną niszą rozwoju osobowego jest kultura narodowa, którą dziedziczymy w OJCZYŹNIE. O Prawa narodów (Papież w ONZ, 1995).

a) ochrona i umiłowanie ziemi ojczystej

Zagrożenia: wyprzedaż ziemi cudzoziemcom, brak znajomości ziemi polskiej, tej obecnej i tej dawnej.

b) edukacja propolska (dzieje, tradycja, literatura, osiągnięcia, duma narodowa)

Zagrożenia: zredukowany program kształcenia humanistycznego w szkołach podstawowych i średnich, podręczniki pisane z perspektywy ruskich i innych obcych interesów, lekceważenie lub pogarda dla tradycji rodzimej i narodowej, brak retoryki, czyli pełnego opanowania polskiego języka (konsekwencją: wtórny analfabetyzm)

c) kultura polska jako odgałęzienie kultury zachodniej (chrześcijańskiej).

Zagrożenia: wymazywanie podstawowego znaczenia chrześcijaństwa nie tylko jako religii, ale jako kultury dla ukonstytuowania się państwa, narodu i tożsamości polskiej.

d) Państwo - na straży praw człowieka, praw rodziny i prawa narodów

Zagrożenia: kult pozytywizmu prawnego, w ramach którego akt ustanowienia (np. procedura demokratyczna) zastępuje rację prawa (dobro-cel). Ten pozytywizm prawny ma sankcjonować systemy liberalistyczne, które w imię wolności propagują wolność do zła (aborcja, eutanazja, pornografia, narkotyki).

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej na warunkach wymaganych przez UE grozi Polsce utratą ziemi, wynarodowieniem w edukacji i kulturze, utratą niepodległości naszego państwa.

5. Metoda organizowania i zrzeszania się ludzi jest ODDOLNA, a nie odgórna. Właściwym punktem wyjścia jest ludzka osoba, która szukając wsparcia odwołuje się najpierw do bliższych, a potem do dalszych osób lub organizacji. Czego nie może jednostka, to pomaga rodzina, czego nie może rodzina, to gmina, miasto, państwo, Kościół, w kolejności wstępującej. Solidaryzm społeczny. Zasada pomocniczości.

Zagrożenia: Przy metodzie odgórnej państwo ingeruje w życie człowieka i chce zastąpić (zabrać) mu rodzinę, gminę, miasto, ojczyznę (totalitaryzm). Nowym zagrożeniem jest tzw. reforma administracyjna wedle wytycznych Unii Europejskiej: przy pozornej samorządności (gminy, powiaty), nastąpi dezintegracja Polski i uzależnienie od centrali z Brukseli (województwa-Landy i Euroregiony).

Powrót

Stowarzyszenie Rodzina Polska www.rodzinapolska.pl