Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Do działów Aktualności i

Notatka z prezentacji przez Panią Komisarz Boel założeń legislacyjnych wynikających z Przeglądu WPR.

 

W dniu 20.05.2008 r. na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) w Strasbourgu Pani Mariann Fisher Boel, Komisarz ds Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprezentowała po ponad półrocznych konsultacjach, wstępny projekt rozwiązań legislacyjnych wynikających z oceny funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Miała to być ważna i długo oczekiwana prezentacja. Pierwsze wypowiedzi posłów, członków AGRI, ze względu na ograniczenia czasowe siłą rzeczy miały ogólny charakter. Większość z 10-ciu wypowiadających się posłów była dość ostrożna w ocenie przedstawionych propozycji. Niemniej, można było zauważyć w tych wypowiedziach dość zasadnicze różnice w ocenie propozycji. Najbardziej krytyczne uwagi zawierały wystąpienia posłanki greckiej Pani Manolakou oraz jedynego polskiego posła uczestniczącego w tej krótkiej debacie, Witolda Tomczaka. Poniżej podajemy jego wypowiedź.

                                                                                Biuro Posła Witolda Tomczaka

 

 

Pani Komisarz, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo!

 

W UE mamy prawie 15 mln gospodarstw rolnych. Z dobrodziejstw WPR korzystają jednak tylko nieliczne z nich. Około 90% gospodarstw otrzymuje raczej zapomogi niż istotne wsparcie pomagające funkcjonować na rynku. Istotną pomoc finansową z unijnego budżetu otrzymuje tylko bardzo wąska grupa największych i najbogatszych, którzy nie są już de facto gospodarstwami rolnymi. Malejący budżet rolny i jego dystrybucja wskazują, że unijna polityka rolna nie jest zgodna z celami WPR i nie służy zrównoważonemu rozwojowi rolnictwa. Jednocześnie Unia jest największym światowym importerem żywności.

Niestety, planowana reforma WPR nie uwzględnia tych zagrożeń. Nadal będziemy świadkami dyskryminacji nowych państw członkowskich (NPC) i mniejszych gospodarstw. Co prawda próbowała Pani znacznie obciąć dotacje najbogatszym, ale łatwo uległa Pani w tym boju. Wiem, że szuka Pani kompromisu, ale wydaje się, że jako Komisarz winna Pani stać na straży zapisów Traktatu o UE, w tym zasad WPR.

Proponowana reforma niestety łamie te zasady i nie prowadzi do racjonalnego wykorzystania kapitału ludzkiego i zasobów przyrodniczych UE. Pamiętajmy, że Unia to dziś 27 państw członkowskich, które oczekują rzeczywistej Wspólnej Polityki Rolnej.

 

 

* * * * * * * * * * * *

 

Poseł Tomczak we wcześniejszych wypowiedziach na forum unijnym przytaczał wiele danych liczbowych wykazujących dobitnie jak dalece odbiega realizacja WPR od jej celów i zasad, w tym tak zasadniczych jak solidarność i wyrównywanie poziomu rozwoju gospodarczego Oto niektóre z tych liczb.

Całkowite dotacje w przeliczeniu na hektar użytków rolnych wahały się w 2005 r. od 68 €/ha na Łotwie do 756 €/ha w Belgii - różnice ponad 10-cio krotne! W tymże samym roku w nowych państwach członkowskich średnia dotacja dla beneficjenta wynosiła 723 €, a w starych 6 327 € - różnice prawie 9-cio krotne! Bazując tylko na tych liczbach można zapytać:

Czy zapisy Traktatu o UE o wyrównywaniu różnic mają polegać na tym, że biedny dostaje 10 razy mniej, by dogonić bogatego? Jak mamy zbudować silne unijne rolnictwo, gdy przyzwalamy na takie absurdy? Jak mamy uzyskać wiarygodność u naszych obywateli, szczególnie w nowych państwach członkowskich?

Propozycje Pani Komisarz mają charakter powierzchowny i w zasadzie nie zmieniają obecnego stanu. Będą one jeszcze dyskutowane. Zasadnicza rola przypada Radzie UE, która zadecyduje o ostatecznym kształcie rozwiązań prawnych. Rząd polski staje więc przed jednym z największych wyzwań w ostatnim okresie. Czy uda mu się obronić naszych rolników przed dalszą dyskryminacją?

 

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry