Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Jak głosować.rtf JAK GŁOSOWAĆ 27 PAŹDZIERNIKA?

W najbliższą niedzielę, 27 października, odbędą się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Głosować będziemy w lokalach obwodowych komisji wyborczych, w większości tych samych, co podczas poprzednich wyborów. Jeżeli w dniu głosowania ktoś nie będzie wiedział, gdzie jest jego lokal wyborczy, może wejść do jakiegokolwiek lokalu wyborczego i tam zapytać o adres swojego punktu. W każdym lokalu wyborczym będą obwieszczenia z adresami wszystkich lokali wyborczych na danym terenie.
Głosowanie odbywać się będzie od godz. 6 rano do godz. 20 (art. 40 ust. 1 ordynacji). Po wejściu do lokalu wyborczego wyborca okazuje komisji dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. (44.1), po czym otrzyma 4 karty do głosowania, każdą w innym kolorze. W miastach na prawach powiatu będą to tylko trzy karty do głosowania. Odbiór kart wyborca potwierdza podpisem (art. 45 ust. 2). Wyborcy niepełnosprawnemu może pomagać przy głosowaniu inna osoba, nie może to być jednak członek komisji oraz mąż zaufania (art. 46).

Na karcie do głosowania umieszczone będą listy kandydatów zarejestrowane w danym okręgu wyborczym.

Będą 4 rodzaje kart do głosowania w czterech kolorach:

  • karta biała będzie zawierała listy kandydatów do rady gminy lub rady miasta
  • na karcie żółtej będą zamieszczone listy kandydatów do rady powiatu a w Warszawie kandydaci do rady dzielnicy; kart żółtych nie będzie w miastach na prawach powiatu
  • karta niebieska będzie zawierała listy kandydatów do rady województwa, czyli sejmiku
  • czwarta karta - różowa, będzie zawierała listy kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Generalnie, z jednym wyjątkiem, będziemy stawiać jeden krzyżyk na KAŻDEJ karcie do głosowania, to znaczy tylko jeden krzyżyk na karcie białej, jeden na niebieskiej, jeden na żółtej i jeden na różowej.

Każda karta do głosowania, np. żółta, może być dużym arkuszem lub zeszytem, zawierającym listy kandydatów wielu komitetów wyborczych, a mimo to wolno nam postawić wyłącznie jeden znak „x przy nazwisku tylko jednego, wybranego przez nas kandydata. Wielkość karty będzie zależała od liczby zarejestrowanych w danym okręgu list kandydatów. Każda lista kandydatów na karcie będzie oznaczona numerem i nazwą danego komitetu wyborczego. Pod nazwą komitetu będą umieszczone nazwiska i imiona kandydatów tego komitetu (art. 114).

Wyjątek w ilości możliwych do postawienia krzyżyków dotyczy tylko
KART BIAŁYCH w małych miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Na pozostałych kartach, czyli na kartach żółtych, niebieskich i różowych sposób głosowania będzie wszędzie taki sam. Na każdej z tych kart będzie można postawić tylko jeden krzyżyk, czyli inaczej mówiąc jeden znak „x.

Wyjątek, o którym mowa polega na tym, że w gminach małych, do 20tys. mieszkańców, wyborca będzie głosował stawiając krzyżyki w kratkach obok nazwisk tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu. Ordynacja (art. 117 ust.1) dopuszcza tu wybieranie w jednym okręgu od 1 do 5 radnych (art. 90 ust.1). Przed głosowaniem na karcie białej w małych miejscowościach trzeba więc zapytać komisję, ile krzyżyków można postawić na białej karcie. Informację tę można także znaleźć na obwieszczeniu, które będzie umieszczone na ścianie lokalu wyborczego. Można w tym przypadku głosować na mniejszą liczbę kandydatów niż powie komisja, jest to dozwolone, ale będzie to niewykorzystaniem swojego głosu w pełni. Można tu postawić krzyżyki nawet przy nazwiskach kandydatów z różnych list (art. 117 ust.2). Trzeba tylko uważać, aby nie przekroczyć dozwolonej ilości krzyżyków, bo uczynilibyśmy wówczas białą kartę nieważną.

W lokalu wyborczym muszą być miejsca zapewniające tajność głosowania. Zarówno w lokalu jak i w kabinach powinny być umieszczone informacje o sposobie głosowania. Informacje o sposobie głosowania będą także na dole każdej karty do głosowania.

W lokalu wyborczym może przebywać mąż zaufania. Każdy komitet wyborczy ma prawo wyznaczyć swojego męża zaufania. W tym celu pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba upowaźniona przez pełnomocnika wystawia zaświadczenie ze swoim podpisem (art. 111 ust.3) i wręcza je mężowi zaufania. Po wejściu do wyznaczonego lokalu wyborczego mąż zaufania przedstawia to zaświadczenie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej. Wzór tego zaświadczenia znajduje się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl a także na stronach Instytutu Dziennikarstwa: www.wsksim.edu.pl/id oraz na stronach www.rodzinapolska.pl w dziale „samorządy. Kandydaci na mężów zaufania są wciąż bardzo potrzebni. Zgłaszajmy się do pełnomocnika komitetu wyborczego lub znajomego kandydata na radnego, który poda nam kontakt z pełnomocnikiem.

Mężem zaufania nie może być kandydat na radnego (art. 111 ust.2a).
Mężom zaufania przysługuje prawo wpisania do protokółu ewentualnych zarzutów (art. 54 ust.5).

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości każdy wyborca zamieszkały na terenie działania rady może w ciągu 14 dni od dnia wyborów wnieść protest do sądu okręgowego. Szczegółowo reguluje tę sprawę art. 58 i 59 ordynacji. Protest może wnieść także pełnomocnik komitetu wyborczego.

Kampania wyborcza ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem wyborów (art. 65 ust.1). W tym okresie, aż do zakończenia głosowania zabronione jest podawanie wyników sondaży przedwyborczych i wyborczych.

Pamiętajmy, aby idąc 27 października do lokalu wyborczego wziąć okulary i dowód tożsamości, a także kartkę z nazwiskami upatrzonych kandydatów. Na karcie go głosowania będą listy kandydatów wielu ugrupowań. Z [pewnością wiemy, z jakiego ugrupowania jest nasz kandydat, dlatego na karcie do głosowania najpierw odszukajmy listę oznaczoną nazwą tego ugrupowania, a potem dopiero właściwe nazwisko. Jeżeli nie mamy przygotowanego kandydata, możemy jeszcze zastanowić się w samym lokalu wyborczym, analizując listy kandydatów umieszczone na obwieszczeniach lub na karcie do głosowania. W lokalu obowiązuje zakaz agitacji. W wypełnieniu kart wyborczych, jak już wspomniano, może pomóc osoba, do której mamy zaufanie, oprócz członków komisji wyborczej i mężów zaufania.Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry