Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2002 r

 

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie

sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych,

 wzoru zgłoszenia

oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych

i obwodowych komisji wyborczych

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Wojewódzkie, powiatowe oraz gminne (miejskie) i dzielnicowe, w dzielnicach w m. st. Warszawie, komisje wyborcze, zwane dalej terytorialnymi komisjami wyborczymi, są powoływane w składzie od 7 do 9 osób spośród wyborców zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub osoby upoważnione przez pełnomocników, zwanych dalej pełnomocnikami komitetów wyborczych, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

2. W skład każdej wojewódzkiej i powiatowej komisji wyborczej oraz miejskiej komisji wyborczej w mieście na prawach powiatu wchodzi z urzędu jako przewodniczący, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) sędzia wskazany przez prezesa właściwego sądu okręgowego.

 

§ 2.

 

Organami właściwymi do przyjmowania zgłoszeń kandydatów i powołania terytorialnych komisji wyborczych na obszarze województwa są komisarze wyborczy, zgodnie z właściwością terytorialną określoną w załączniku nr 1 do uchwały.

 

§ 3.

 

1. Obwodowe komisje wyborcze są powoływane w składzie od 5 do 9 osób spośród wyborców zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

2. W skład obwodowej komisji wyborczej wchodzi z urzędu, jako członek komisji, zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw osoba wskazana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek samorządowych.

 

3. Organami właściwymi do przyjmowania zgłoszeń kandydatów i powołania obwodowych komisji wyborczych są zarządy gmin.

 

§ 4.

 

1. Pełnomocnicy komitetów wyborczych dokonujący zgłoszenia kandydata lub kandydatów do składów komisji wyborczych są obowiązani przedłożyć organowi właściwemu do powołania danej komisji uwierzytelnioną kopię postanowienia organu wyborczego o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

2. Pełnomocnicy komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 000 mieszkańców dokonujący zgłoszenia kandydata lub kandydatów do komisji wyborczych są obowiązani przedłożyć organowi właściwemu do powołanie danej gminnej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych uwierzytelnioną kopię dokumentu o utworzeniu komitetu wyborczego.

 

3. W przypadku, gdy zgłoszenia kandydata lub kandydatów do składów komisji wyborczych dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, przedkłada ona właściwemu organowi oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosowne upoważnienie, bądĽ uwierzytelnioną kopię upoważnienia.

 

§ 5.

 

1. Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze działania rady, dla której wyboru jest właściwa dana komisja wyborcza, tj. stale zamieszkuje na obszarze:

 

województwa - jeżeli kandyduje do wojewódzkiej komisji wyborczej,

 

powiatu - jeżeli kandyduje do powiatowej komisji wyborczej,

 

gminy (miasta) - jeżeli kandyduje do gminnej (miejskiej) komisji wyborczej,

 

dzielnicy w m. st. Warszawie - jeżeli kandyduje do dzielnicowej komisji wyborczej.

 

2. Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba zamieszkująca na obszarze gminy właściwej dla tej komisji i spełniająca warunki, o których mowa w ust.3 i 4.

 

3. Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej lub obwodowej komisji wyborczej, zwanych dalej komisjami wyborczymi, może być osoba posiadająca prawa wyborcze, tj. osoba, która:

 

1) jest obywatelem polskim,

2) najpóĽniej w dniu wyborów kończy 18 lat,

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

4. Kandydatem nie może być osoba, która pełni funkcję pełnomocnika komitetu wyborczego, o którym mowa w § 1 ust. 1, pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego lub męża zaufania.

 

§ 6.

 

1. Kandydaci do składów terytorialnych komisji wyborczych są zgłaszani organom, o których mowa w § 2, najpóĽniej w 48 dniu przez dniem wyborów.

 

2. Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych są zgłaszani właściwym zarządom gmin (miast) najpóĽniej w 30 dniu przed dniem wyborów.

 

3. Dla zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych stosuje się wzory zgłoszenia, stanowiące załączniki nr 2 i 3.

 

§ 7.

 

1. Organ właściwy do powołania komisji wyborczych powołuje w skład każdej komisji wyborczej po jednym przedstawicielu prawidłowo zgłoszonym przez pełnomocników każdego komitetu wyborczego.

 

2. Przy powoływaniu w skład komisji wyborczych uwzględnia się kolejność umieszczenia nazwisk kandydatów w zgłoszeniu.

 

3. Ta sama osoba może być powołana tylko w skład jednej komisji wyborczej.

 

§ 8.

 

1. Liczebność komisji wyborczych jest ustalana, z uwzględnieniem § 1 ust. 1 i 2, § 3 ust. 1 i 2 i § 7 ust. 1 i 3, według następujących zasad:

 

1) jeżeli zgłoszona liczba kandydatów odpowiada liczbie osób, które mogą być powołane w skład komisji, komisja jest powoływana w składzie odpowiadającym liczbie zgłoszonych kandydatów,

2) jeżeli zgłoszona liczba kandydatów przekracza dopuszczalny skład komisji, komisja jest powoływana w największym dopuszczalnym składzie,

3) jeżeli do składu komisji wyborczej zgłoszono mniejszą liczbę kandydatów, od dopuszczalnego minimalnego składu komisji, komisja jest powoływana w minimalnym dopuszczalnym składzie.

 

2. Sposób postępowania w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, określa odpowiednio § 9 i § 10.

 

§ 9.

 

1. W przypadku zgłoszenia do składu komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, organ właściwy do powołania komisji ustala skład komisji w trybie publicznego losowania.

 

2. Informację o miejscu, dacie i godzinie losowania organ przeprowadzający losowanie podaje do publicznej wiadomości, co najmniej na dwa dni przed losowaniem, wywieszając w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym, stosowne zawiadomienie.

 

3. Losowania kandydatów dokonuje się odrębnie do każdej komisji. Niezależnie od liczby kandydatów zgłoszonych przez poszczególnych pełnomocników komitetów wyborczych, w losowaniu uczestniczy tylko jeden kandydat z każdego zgłoszenia do danej komisji, w kolejności określonej w § 7 ust. 2 uchwały.

 

4. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych kopert wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert, losuje się ich tyle, ile nazwisk należy wylosować do składu komisji. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu oraz są odczytywane imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami. W czynnościach losowania mogą uczestniczyć inne osoby, pod nadzorem organu przeprowadzającego losowanie.

 

5. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, w którym wymienia się datę i godzinę losowania, osobę przeprowadzającą losowanie oraz, odrębnie dla każdej komisji, nazwę i siedzibę komisji, liczbę kandydatów spośród których przeprowadzono losowanie, a także imiona i nazwiska kandydatów wylosowanych do składu komisji.

 

§ 10.

 

1. W przypadku zgłoszenia do składu komisji liczby kandydatów mniejszej od dopuszczalnego minimalnego składu komisji, organ właściwy do powołania komisji uzupełnia jej skład spośród kandydatów z tych zgłoszeń do komisji, które zawierają więcej niż jedną kandydaturę, stosując odpowiednio przepisy § 9. Skład obwodowej komisji wyborczej może być również uzupełniony osobami powołanymi spośród kandydatów zgłoszonych do innych obwodowych komisji wyborczych.

 

2. W przypadku, gdy postępowanie, o którym mowa w ust. 1, nie pozwala na uzupełnienie składu komisji, organ właściwy do powołania komisji uzupełnia jej skład powołując wyborców, których nie zgłosili pełnomocnicy komitetów wyborczych. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio.

 

3. Uzupełnienie składów terytorialnych komisji wyborczych następuje najpóĽniej w 42 dniu przed dniem wyborów, a uzupełnienie składów obwodowych komisji wyborczych najpóĽniej w 18 dniu przed dniem wyborów.

 

§ 11.

 

1. Składy komisji wyborczych niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości organ, który je powołał.

 

2. Skład wojewódzkiej komisji wyborczej ogłasza się w prasie regionalnej oraz wywiesza w siedzibie komisji i w siedzibach powiatowych oraz gminnych (miejskich) komisji wyborczych.

 

3. Składy powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych wywiesza się odpowiednio w starostwach i w urzędach gmin (miast) stanowiących siedzibę danej komisji.

 

4. Składy obwodowych komisji wyborczych wywiesza się w urzędzie gminy (miasta) oraz w siedzibie danej obwodowej komisji wyborczej.

 

§ 12.

 

1. Zmiany w składach terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych mogą być dokonywane w przypadku:

 

1) nieobecności członka komisji na pierwszym posiedzeniu i niewyjaśnienia w ciągu dwóch dni przyczyny nieobecności,

2) zrzeczenia się członkostwa w komisji,

3) niewykonywania obowiązków członka komisji,

4) utraty członkostwa w komisji na skutek podpisania zgody na kandydowanie na radnego,

5) utraty członkostwa w komisji na skutek stwierdzenia pokrewieństwa, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, z osobą, która wyraziła zgodę na kandydowanie na radnego,

6) stwierdzenia, że komitet wyborczy, który zgłosił kandydaturę członka komisji nie dokonał zgłoszenia listy kandydatów na radnych do rejestracji,

7) powiadomienia właściwego organu wyborczego o rozwiązaniu komitetu wyborczego, który zgłosił kandydaturę członka komisji.

 

2. Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej jest obowiązana powiadomić niezwłocznie przewodniczącego komisji wyborczej o wystąpieniu przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, powodującej utratę członkostwa w komisji wyborczej.

 

3. Przewodniczący komisji wyborczej jest obowiązany powiadomić niezwłocznie organ, który powołał daną komisję, o wystąpieniu przyczyny uzasadniającej dokonanie zmiany w składzie komisji wyborczej.

 

4. Odwołania ze składu komisji wyborczej dokonuje organ, który powołał daną komisję, informując o tym pełnomocnika komitetu wyborczego, który zgłosił kandydaturę odwoływanego członka.

 

5. Uzupełnienie składu komisji wyborczej następuje z nadwyżki kandydatów zgłoszonych przez pełnomocnika, który zgłosił kandydaturę odwołanego członka. Jeśli nadwyżka taka nie występuje, uzupełnienie składu komisji jest dokonywane na zasadach określonych w § 10, lecz tylko wówczas, gdy liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu komisji.

 

§ 13.

 

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. (Monitor Polski Nr 27, poz. 388 i Nr 29, poz. 410)

 

§ 14.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz podaniu do publicznej wiadomości w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

 

 

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

(-)Ferdynand Rymarz

 

 

 

Załączniki do powyższej uchwały PKW z dnia 26 sierpnia 2002 r.:

 

Zał. nr 1 - wykaz komisarzy wyborczych, ich siedzib i powiatów, jakimi zarządzają

(do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych)

 

Zał. nr 2 - Druk do zgłoszenia kandydatów do terytorialnej komisji wyborczej wraz z drukiem o wyrażeniu przez nich zgody na kandydowanie

 

Zał. nr 3 - Druk do zgłoszenia kandydatów do obwodowej komisji wyborczej wraz z drukiem o wyrażeniu przez nich zgody na kandydowanie

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

WYKAZ

komisarzy wyborczych, ich siedzib

i ich właściwość terytorialna

do przyjmowania zgłoszeń kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych (wojewódzkiej, powiatowych, gminnych i dzielnicowych)

oraz powołania tych komisji

 

Lp.

Nazwa i siedziba komisarza wyborczego

Właściwość terytorialna komisarza wyborczego

1

2

3

I. Województwo dolnośląskie

1.

Komisarz Wyborczy

we Wrocławiu

Wojewódzka Komisja Wyborcza we Wrocławiu

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Wrocław.

2.

Komisarz Wyborczy

w Jeleniej Górze

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: bolesławieckiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Jelenia Góra.

3.

 

Komisarz Wyborczy

 

w Legnicy

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: głogowskiego, górowskiego, jaworskiego, legnickiego, lubińskiego, polkowickiego, złotoryjskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Legnica.

4.

 

Komisarz Wyborczy

 

w Wałbrzychu

 

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, ząbkowickiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Wałbrzych.

II. Województwo kujawsko-pomorskie

1.

 

 Komisarz Wyborczy

 

w Bydgoszczy

 

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Toruniu

 

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Bydgoszcz.

2.

Komisarz Wyborczy

 

w Toruniu

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, toruńskiego, wąbrzeskiego;

 

komisje miejskie w miastach na prawach powiatów: Grudziądz, Toruń.

3.

Komisarz Wyborczy

 

we Włocławku

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Włocławek.

III. Województwo lubelskie

1.

Komisarz Wyborczy

 

w Lublinie

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Lublinie

 

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego, świdnickiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Lublin

2.

Komisarz Wyborczy

 

w Białej Podlaskiej

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: bialskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Biała Podlaska.

3.

Komisarz Wyborczy

 

w Chełmie

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Chełm

4.

Komisarz Wyborczy

 

w Zamościu

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Zamość.

IV. Województwo lubuskie

1.

Komisarz Wyborczy

 

w Zielonej Górze

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Zielonej Górze

 

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Zielona Góra.

2.

Komisarz Wyborczy

 

w Gorzowie Wielkopolskim

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: gorzowskiego, miedzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko–drezdeneckiego, sulęcińskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Gorzów Wielkopolski.

V. Województwo łódzkie

1.

Komisarz Wyborczy

 

w Łodzi

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Łodzi

 

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: ŁódĽ.

2.

Komisarz Wyborczy

 

w Piotrkowie Trybunalskim

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski.

3.

Komisarz Wyborczy

 

w Sieradzu

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: łaskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego;

4.

Komisarz Wyborczy

 

w Skierniewicach

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, rawskiego, skierniewickiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Skierniewice.

VI. Województwo małopolskie

1.

Komisarz Wyborczy

 

w Krakowie

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Krakowie

 

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wadowickiego, wielickiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Kraków.

2.

Komisarz Wyborczy

 

w Nowym Sączu

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Nowy Sącz.

3.

Komisarz Wyborczy

 

w Tarnowie

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Tarnów.

VII. Województwo mazowieckie

1.

Komisarz Wyborczy

 

w Warszawie

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Warszawie

 

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego.

 

komisja miejska dla wyboru Rady m. st. Warszawy

 

komisje terytorialne (dzielnicowe) na obszarze dzielnic w m. st. Warszawie: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola i Żoliborz

2.

Komisarz Wyborczy

 

w Ciechanowie

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego, żuromińskiego

2.

Komisarz Wyborczy

 

w Ostrołęce

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: makowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego,, wyszkowskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Ostrołęka.

3.

Komisarz Wyborczy

 

w Płocku

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: gostynińskiego, płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żyrardowskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Płock.

4.

Komisarz Wyborczy

 

w Radomiu

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Radom.

5.

Komisarz Wyborczy

 

w Siedlcach

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: garwolińskiego, łosickiego, mińskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Siedlce.

VIII. Województwo opolskie

1.

Komisarz Wyborczy

 

w Opolu I

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Opolu

 

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: brzeskiego, kluczborskiego, namysłowskiego, oleskiego, opolskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Opole.

2.

Komisarz Wyborczy

 

w Opolu II

 

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, nyskiego, prudnickiego, strzeleckiego.

IX. Województwo podkarpackie

1.

Komisarz Wyborczy

 

w Rzeszowie

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Rzeszowie

 

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: dębickiego, leżajskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Rzeszów.

2.

Komisarz Wyborczy

 

w Krośnie

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Krosno

3.

Komisarza Wyborczy

 

w Przemyślu

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Przemyśl

4.

Komisarz Wyborczy

 

w Tarnobrzegu

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: kolbuszowskiego, mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Tarnobrzeg.

X. Województwo podlaskie

1.

Komisarz Wyborczy

 

w Białymstoku

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Białymstoku

 

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, monieckiego, siemiatyckiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Białystok.

2.

Komisarz Wyborczy

 

w Łomży

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Łomża.

3.

Komisarz Wyborczy

 

w Suwałkach

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: augustowskiego, sejneńskiego, sokólskiego, suwalskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Suwałki.

XI. Województwo pomorskie

1.

Komisarz Wyborczy

 

w Gdańsku

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Gdańsku

 

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, puckiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego, wejherowskiego;

 

komisje miejskie w miastach na prawach powiatów: Gdańsk, Gdynia, Sopot.

2.

Komisarz Wyborczy

 

w Słupsku

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, lęborskiego, słupskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Słupsk.

XII. Województwo śląskie

1.

Komisarz Wyborczy

 

w Katowicach

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Katowicach

 

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: będzińskiego, bieruńsko-lędzińskiego, gliwickiego, mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego, tarnogórskiego;

 

komisje miejskie w miastach na prawach powiatów: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze.

2.

Komisarza Wyborczy

 

w Bielsku Białej

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, wodzisławskiego, żywieckiego;

 

komisje miejskie w miastach na prawach powiatów: Bielsko-Biała, Jastrzębie Zdrój, Żory.

3.

Komisarz Wyborczy

 

w Częstochowie

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, zawierciańskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Częstochowa.

XIII. Województwo świętokrzyskie

1.

Komisarz Wyborczy

 

w Kielcach I

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Kielcach

 

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego, włoszczowskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Kielce.

2.

Komisarz Wyborczy

 

w Kielcach II

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: buskiego, kazimierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, pińczowskiego, sandomierskiego, staszowskiego.

XIV. Województwo warmińsko-mazurskie

1.

Komisarz Wyborczy

 

w Olsztynie

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Olsztynie

 

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, nidzickiego, oleckiego, olsztyńskiego, piskiego, szczycieńskiego, węgorzewskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Olsztyn.

2.

Komisarz Wyborczy

 

w Elblągu

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, lidzbarskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Elbląg.

XV. Województwo wielkopolskie

1.

Komisarz Wyborczy

 

w Poznaniu

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Poznaniu

 

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: gnieĽnieńskiego, międzychodzkiego, poznańskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Poznań.

2.

Komisarz Wyborczy

 

w Kaliszu

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Kalisz.

3.

Komisarz Wyborczy

 

w Koninie

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: kolskiego, konińskiego, słupeckiego, średzkiego, tureckiego, wrzesińskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Konin.

4.

Komisarz Wyborczy

 

w Lesznie

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: gostyńskiego, grodzickiego, kościańskiego, leszczyńskiego, nowotomyskiego, rawickiego, śremskiego, wolsztyńskiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Leszno.

5.

Komisarz Wyborczy

 

w Pile

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, obornickiego, pilskiego, szamotulskiego, wągrowieckiego, złotowskiego.

XVI. Województwo zachodniopomorskie

1.

Komisarz Wyborczy

 

w Szczecinie

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Szczecinie

 

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego;

 

komisje miejskie w miastach na prawach powiatów: Szczecin, Świnoujście.

2.

Komisarz Wyborczy

 

w Koszalinie

komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego, wałeckiego;

 

komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Koszalin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Zgłoszenie kandydata(ów)

 

do ............................................... Komisji Wyborczej* w .........................................................

                                                                                                                                                                            (miejscowość)

 

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie

zarządzonych na dzień .....................

 

 

Jako pełnomocnik** - osoba upoważniona przez pełnomocnika** .............................................

 

...................................................................................................................................................

 (nazwa komitetu wyborczego)

 

...................................................................................................................................................

 

zgłaszam kandydaturę(y)

 

1) ..............................................., zamieszkałego ....................................................................,

                 (imię i nazwisko kandydata)                                                                  (adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

 

legitymującego się dowodem osobistym seria ........... nr .................................,

 

nr ewidencyjny PESEL .....................................................................................,

 

do składu ...........................................*  Komisji Wyborczej w ...................................................

                                                                                                                                                                               (miejscowość)

 

2) ..............................................., zamieszkałego ....................................................................,

                 (imię i nazwisko kandydata)                                                                  (adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

 

legitymującego się dowodem osobistym seria ........... nr .................................,

 

nr ewidencyjny PESEL .....................................................................................,

 

do składu ...........................................*  Komisji Wyborczej w ...................................................

                                                                                                                                                                               (miejscowość)

 

3) ..............................................., zamieszkałego ....................................................................,

                 (imię i nazwisko kandydata)                                                                  (adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

 

legitymującego się dowodem osobistym seria ........... nr .................................,

 

nr ewidencyjny PESEL .....................................................................................,

 

do składu ...........................................*  Komisji Wyborczej w ...................................................

                                                                                                                                                                               (miejscowość)

 

 

4) ...............................................................................................................................................

 

....................................................

                                     (data)

                                                                                          .........................................................

                                                                                                                                                                   (podpis zgłaszającego)

 

                                                                                          .........................................................

                                                                                                                                          (czytelnie imię, nazwisko i funkcja osoby dokonującej

                                                                                                                                                                            zgłoszenia)

_______________________________

 

* - wpisać nazwę odpowiedniej terytorialnej komisji wyborczej: wojewódzkiej, powiatowej, miejskiej, gminnej, dzielnicowej.

** - niepotrzebne skreślić.

 

 

Oświadczenie kandydata(ów)

 

1) Ja ...................................... oświadczam, że posiadam prawa wyborcze i stale

                               (nazwisko i imię)

 

zamieszkuję na terenie działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa i wyrażam zgodę na kandydowanie do składu tej Komisji.

 

...............................                                                   ..........................................................

                (data)                                                                                                                                 (podpis kandydata)

 

 

2) Ja ...................................... oświadczam, że posiadam prawa wyborcze i stale

                               (nazwisko i imię)

 

zamieszkuję na terenie działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa i wyrażam zgodę na kandydowanie do składu tej Komisji.

 

...............................                                                   ..........................................................

                (data)                                                                                                                                 (podpis kandydata)

 

 

3) Ja ...................................... oświadczam, że posiadam prawa wyborcze i stale

                               (nazwisko i imię)

 

zamieszkuję na terenie działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa i wyrażam zgodę na kandydowanie do składu tej Komisji.

 

...............................                                                   ..........................................................

                (data)                                                                                                                                 (podpis kandydata)

 

 

4) .............................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

Zgłoszenie kandydata(ów)

 

do Obwodowej Komisji Wyborczej w .........................................................

                                                                                                                                                  (miejscowość)

 

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie

zarządzonych na dzień .....................

 

 

Jako pełnomocnik* - osoba upoważniona przez pełnomocnika* ...............................................

 

...................................................................................................................................................

 (nazwa komitetu wyborczego)

 

...................................................................................................................................................

 

zgłaszam kandydaturę(y)

 

1) ..............................................., zamieszkałego ....................................................................,

                 (imię i nazwisko kandydata)                                                                  (adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

 

legitymującego się dowodem osobistym seria ........... nr .................................,

 

nr ewidencyjny PESEL .....................................................................................,

 

do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr ............ w ...........................................................

                                                                                                                                                                               (miejscowość)

 

 

2) ..............................................., zamieszkałego ....................................................................,

                 (imię i nazwisko kandydata)                                                                  (adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

 

legitymującego się dowodem osobistym seria ........... nr .................................,

 

nr ewidencyjny PESEL .....................................................................................,

 

do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr ............ w ...........................................................

                                                                                                                                                                               (miejscowość)

 

 

3) ..............................................., zamieszkałego ....................................................................,

                 (imię i nazwisko kandydata)                                                                  (adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

 

legitymującego się dowodem osobistym seria ........... nr .................................,

 

nr ewidencyjny PESEL .....................................................................................,

 

do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr ............ w ...........................................................

                                                                                                                                                                               (miejscowość)

 

4) ...............................................................................................................................................

 

....................................................

                               (data)

                                                                                          .........................................................

                                                                                                                                                                   (podpis zgłaszającego)

 

                                                                                          .........................................................

                                                                                                                                          (czytelnie imię, nazwisko i funkcja osoby dokonującej

                                                                                                                                                                            zgłoszenia)

_______________________________

 

* - niepotrzebne skreślić.

 

 

 

Oświadczenie kandydata(ów)

 

1) Ja ...................................... oświadczam, że posiadam prawa wyborcze i stale

                  (nazwisko i imię)

 

zamieszkuję na terenie działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa i wyrażam zgodę na kandydowanie do składu tej Komisji.

 

...............................                                                   ..........................................................

                (data)                                                                                                                                 (podpis kandydata)

 

 

2) Ja ...................................... oświadczam, że posiadam prawa wyborcze i stale

                  (nazwisko i imię)

 

zamieszkuję na terenie działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa i wyrażam zgodę na kandydowanie do składu tej Komisji.

 

...............................                                                   ..........................................................

                (data)                                                                                                                                 (podpis kandydata)

 

 

3) Ja ...................................... oświadczam, że posiadam prawa wyborcze i stale

                  (nazwisko i imię)

 

zamieszkuję na terenie działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa i wyrażam zgodę na kandydowanie do składu tej Komisji.

 

...............................                                                   ..........................................................

                (data)                                                                                                                                 (podpis kandydata)

 

 

4) .............................................................................................................................................

 

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry