Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Nie milkną głosy oburzenia na zbrodniczy projekt ustawy zaprezentowany kilka tygodni temu przez byłą senator SLD Marię Szyszkowską

Czy zginie następny fragment warszawskiej zieleni?

 

Na przełomie starego i nowego roku stolicę obiegła wiadomość o przeznaczeniu pod zabudowę terenu intensywnie zadrzewionego, położonego przy skrzyżowaniu ulic Czerniakowskiej i Ludwika Idzikowskiego, na działce nr ewid. 5/1 w obrębie 1-05-57 dzielnicy Mokotów. Zaniepokoiła ona zarówno mieszkańców sąsiadujących z nią budynków, jak i działaczy organizacji proekologicznych. Obawy nie były bezpodstawne, ponieważ decyzją nr 187/Mo/04 z dnia 11 października 2004 roku prezydent m.st. Warszawy ustalił dla tej działki warunki zabudowy (budowa zespołu mieszkalnego wielorodzinnego z pełną infrastrukturą).

Teren przewidywany do zabudowy to obszar o powierzchni 9843 m kw., porośnięty wartościowym drzewostanem, w którego skład wchodzi wiele okazałych drzew i krzewów, w tym kilkudziesięcioletnie klony, lipy, kasztanowce i topole. Drzewa te w przeważającej części są w dobrym stanie zdrowotnym, gdyż poddawane były zabiegom pielęgnacyjnym, prowadzonym pod nadzorem Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Jest to też miejsce przebywania, gniazdowania i żerowania wielu gatunków ptaków.

To bogate zadrzewienie oprócz wykorzystywania go na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ma ogromne znaczenie izolacyjne dla mieszkańców osiedla Idzikowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyka", ponieważ stanowi bardzo cenną strefę ochronną przed zbyt dużą ilością spalin samochodowych i nadmiarem hałasu. Jest to szczególnie istotne ze względu na położenie tego osiedla pomiędzy wielkimi arteriami komunikacyjnymi o znacznym natężeniu ruchu, jak ulice Czerniakowska, Powsińska i aleja Wincentego Witosa. Dodatkowo naprzeciw osiedla, od strony ulicy L. Idzikowskiego, budowany jest przez firmę "Catalina" potężny obiekt. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy tego osiedla wystąpili z protestem przeciwko wycince drzew jako sprzecznej z podstawowymi zasadami gospodarki zielenią w dużych aglomeracjach miejskich. Protest ten został wsparty przez organizacje proekologiczne, w tym Ligę Ochrony Przyrody, która zgłosiła swój udział na prawach strony w toczącym się w tej sprawie postępowaniu administracyjnym.

Zwolennicy zachowania maksymalnej ilości zieleni na tym terenie dopuszczają jedynie możliwość usunięcia drzew suchych i zagrażających bezpieczeństwu. Podważają też rzetelność wykonania dokumentacji inwentaryzacyjnej przedstawionej przez rzeczoznawcę inwestora oraz Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy Mokotów i uważają, że w wielu przypadkach wytypowanie do wycinki drzew nie ma dostatecznego uzasadnienia (np. drzew wychylonych od pionu o 5-10 stopni czy nawet 30 stopni, które przy prawidłowym ulistnieniu i właściwym systemie korzeniowym nie zagrażają bezpieczeństwu). Powstaje w takim przypadku obawa, że jest to upozorowana działalność ochronna, która w rzeczywistości posłuży inwestorowi do uniknięcia czy też zminimalizowania kosztów związanych z wycinką drzew i krzewów kolidujących z realizacją projektowanej zabudowy, a które powinien on ponieść na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zieleń w wielkich miastach określana jest w trzech podstawowych funkcjach: estetyczno-dekoracyjnych, symbolicznych i sanitarnych. Wszystkie one są bardzo istotne z punktu widzenia komfortu życia mieszkańców. Poza dyskusją pozostaje, że sprawy te winny być traktowane jako priorytetowe. Należy mieć nadzieję, że problem zieleni przy ul. L. Idzikowskiego zakończy się zgodnie z prawem i interesem ogólnospołecznym.

Bożenna Sendzielska

 

Nasz Dziennik z 18-19 czerwca 2005

http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=wa&dat=20050618&id=wa32.txt

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry