Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Quatrième Congrès Mondial des Familles

Wersja ostateczna

 

Deklaracja parlamentarzystów

z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin (15 maja 2007 r.) i Forum Międzyparlamentarnego towarzyszącego

IV Światowemu Kongresowi Rodzin

przyjęta w Warszawie w dniu 12 maja 2007 r.

 

   uznając, że rodzina oparta na związku małżeńskim kobiety i mężczyzny stanowi podstawową wspólnotę społeczną, niezbędną dla życia i rozwoju każdego człowieka, a także jest zasadniczym czynnikiem rozwoju społecznego gospodarczego i kulturowego każdego społeczeństwa oraz

   biorąc pod uwagę instrumenty międzynarodowe gwarantujące obronę praw człowieka i podstawowych wolności, w szczególności:

·        Uniwersalną Deklarację Praw Człowieka, a przede wszystkim jej artykuły:
3 (prawo do życia), 16 (prawo do małżeństwa i rodziny), 18 (prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania), 25 (prawo do ochrony socjalnej matki
i dziecka) oraz 26 (prawo rodziców do nauczania swych dzieci);

·        Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Społecznych
i Kulturowych i Międzynarodowy Pakt Praw Cywilnych i Politycznych
, które nadały zasadom uniwersalnej deklaracji praw człowieka moc wiążącą
w prawie międzynarodowym;

·        Europejską Konwencję Praw Człowieka (Rzym, 4.XI.1950 r.), a przede wszystkim jej artykuły: 2 (prawo do życia), 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego), 9 (prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania) i 12 (prawo do zawarcia małżeństwa) oraz w szczególności protokół dodatkowy nr 14;

·        Konwencję Praw Dziecka, która przewiduje wymóg szczególnej ochrony prawnej dziecka (przed i po jego narodzinach) i która wymaga, by wszelkie urzędy przy podejmowaniu decyzji i wdrażaniu działań doń adresowanych (wedle postanowień preambuły i artykułów 6, 9, 11) brały pod uwagę
w pierwszej kolejności interes dziecka;

·        Europejską Kartę Socjalną w postaci zrewidowanej;

 

—  biorąc pod uwagę Deklarację z Doha przyjętą przez Zgromadzenie Generalne ONZ 6 grudnia 2004 r. z okazji dziesiątej rocznicy międzynarodowego roku rodziny oraz Deklarację Parlamentarzystów Europejskich
z 28/10/2004 r.
z okazji wspomnianej sesji specjalnej ONZ,

—  biorąc pod uwagę opinię badawczą Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „rodziny i ewolucji demograficznej”
z 14 marca 2007 r.,

 

my, parlamentarzyści wielu krajów, zgromadzeni w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 12 maja 2007 r. zwracamy się do rządów o pełne realizowanie wymienionych aktów prawnych oraz stałe analizowanie, planowanie i wdrażanie wszelkiej polityki i działań służących dobremu funkcjonowaniu, rozwojowi
i promocji rodziny.


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry